OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

[SPRAWOZDANIE] Sprawozdanie z I Walnego Zebrania członków OSPST PFTA


dn. 02 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie wg zaproponowanych w ogłoszeniu o WZ punktów porządku obrad:

1. Lista obecności.

Wpisało się 31 osób.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza zebrania.

Przewodniczącym zebrania został wybrany przez zgromadzonych Piotr Gabrylewicz – acme.

Sekretarzem zebrania został wybrany przez zgromadzonych – Michał Masłowski - Michalm

3. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad przyjęto bez zmian.

4. Informacja o stanie obecnym OSPST PFTA – uwarunkowania formalne.

Michalm przedstawił obecny stan formalny PFTA, które zakończyło pierwszy etap rejestracji i omówił kolejne kroki niezbędne do zakończenia rejestracji.

5. Dyskusja programowa – program działań PFTA w kadencji 2012-2014.

Uczestnicy zebrania omówili następujące punkty:

a) Rozdział stowarzyszenia na odrębne nurty FT i HFT. Ustalenia: jesteśmy przeciwni takiemu działaniu. Ustalenia: oczekujemy osiągnięcia współpracy pomiędzy sekcją HFT a FT poprzez ujednolicenie zapisów regulaminowych w możliwych punktach. Takie zalecenie otrzymają członkowie nowo powołanej przez Zarząd Komisji Regulaminowej.

b) Propozycja współpracy z federacją angielską nad regulaminami zamiast ich biernego tłumaczenia na polski po fakcie.

c) Propozycja wydrukowania ulotki promującej nasz sport i nasze stowarzyszenie.

d) Czy dążymy do organizacji "PRO" czy do organizacji "ZLOTY"? Ustalenia: regulaminy mają być tak napisane aby gwarantowały zbliżony poziom rywalizacji na wszelkich zawodach Pucharu PFTA jednocześnie bez uciekania się do absurdalnych i nadto szczegółowych zapisów.

e) Składka na rok 2013. Omówiono potrzeby i plany. Padły 4 różne propozycje. Głosowaliśmy nad wszystkimi propozycjami, które padły ze strony uczestników zebrania z następującymi wynikami:

 

 • Składka roczna 30 pln - 0 głosów
 • Składka roczna 50 pln - 7 głosów
 • Składka roczna 60 pln - 11 głosów
 • Składka roczna 80 pln - 2 głosy

 

Pozostałe 11 osób wstrzymało się od głosu.

f) propozycja konsultacji przez Zarząd wybranych decyzji z członkami klubu. Ustalenia: Zarząd będzie zamieszczał ankiety dotyczące wybranych tematów. Czas ankiet będzie określany na 7 dni. Cel: wszyscy członkowie PFTA będą mieli możliwość "wypowiedzenia się" na dany temat.

6. Uchwała dotycząca liczby członków Zarządu.

Walne podjęło uchwałę o 3 osobowym składzie Zarządu.

7. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu

Do wyborów do Zarządu zgłoszeni zostali

 

 • Tomasz Zataj - TZ
 • Piotr Gabrylewicz - acme
 • Marceli Kotkowski - Marcel
 • Paweł Grabowski - mrpgxx
 • Paweł Minorowicz - Efendi_Rekin

 

8. Prezentacja kandydatów – dyskusja.

Każdy z kandydatów w krótkim wystąpieniu przedstawił swoją wizję pracy w Zarządzie oraz odpowiedział na pytania zgromadzonych.

9. Uchwała o wyborze członków Zarządu.

Przewodniczący zarządził - zgodnie ze statutem - tajne głosowanie na członków Zarządu.

Głosowało 26 osób, 5 osób wstrzymało się od głosu. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

 

 • Tomasz Zataj 19
 • Piotr Gabrylewicz 18
 • Marceli Kotkowski 23
 • Paweł Grabowski 10
 • Paweł Minorowicz 8

 

Walne podjęło uchwałę o wyborze do Zarządu OSPST PFTA następujących osób:

 

 • Tomasz Zataj
 • Piotr Gabrylewicz
 • Marceli Kotkowski

 

10. Uchwała o Wyborze przewodniczącego Zarządu.

Przewodniczący zarządził zgodnie ze statutem tajne głosowanie na Przewodniczącego Zarządu. Głosowały 24 osoby, 7 osób wstrzymało się od głosu. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

 

 • Tomasz Zataj 11
 • Piotr Gabrylewicz 10
 • Marceli Kotkowski 2

 

Walne podjęło uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zarządu OSPST PFTA w osobie Tomasza Zataja.

11. Uchwała o wyborze Zastępcy i Sekretarza Zarządu.

Walne podjęło uchwałę o powierzeniu obowiązków Członka Zarządu Piotrowi Gabrylewiczowi, a Marcelowi Kotkowskiemu funkcji Sekretarza Zarządu.

12. Uchwała dotycząca liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Walne przyjęło uchwałę o trzy osobowym składzie Komisji Rewizyjnej.

13. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Do wyborów na członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono:

 

 • Witolda Bojanowskiego - Witboj
 • Rafała Roznera - Riti
 • Paweł Grabowski - mrpgxx

 

14. Uchwała o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący ogłosił głosowanie nad przedstawionymi kandydaturami do Komisji Rewizyjnej. Walne jednogłośnie przyjęło przedstawione kandydatury. Walne przyjęło uchwałę o wyborze członków Komisji Rewizyjnej w składzie:

 

 • Witold Bojanowski
 • Rafał Rozner
 • Paweł Grabowski

 

15. Uchwała o wyborze członków Sądu Koleżeńskiego.

Do wyborów do Sądu Koleżeńskiego zgłoszeni zostali:

 

 • Stefan Dygdałowicz - Steaven
 • Andrzej Dylewski - Andrzej
 • Krzysztof Szczurek - Mysior5

 

Przewodniczący ogłosił głosowanie nad przedstawionymi kandydaturami do składu Sądu Koleżeńskiego. Walne jednogłośnie przyjęło przedstawione kandydatury. Walne przyjęło uchwałę o wyborze członków Sądu Koleżeńskiego.

16. Uchwała o wyborze przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Walne podjęło uchwałę o wyborze Stefana Dygdałowicza na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

17. Uchwała o wysokości składki rocznej.

Walne przyjęło uchwałę o wysokości składki rocznej na rok 2012 w wysokości 60 złotych. Składki będą zbierane od członków po uruchomieniu konta stowarzyszenia.

18. Uchwała o planie działań PFTA w kadencji 2012-2014

Walne nie podjęło uchwały w sprawie długoterminowego planu rozwoju. Zarząd został zobowiązany do przygotowania propozycji priorytetów i środków realizacyjnych związanych z rozwojem strzelectwa pneumatycznego przez OSPST PFTA.

Zarząd poinformował o terminarzu działań:

Do końca września 2012: zamknięcie procesu rejestracji stowarzyszenia.

Do końca grudnia 2012 przejęcie od SPST PFTA wartości niematerialnych i prawnych a co za tym idzie:

 

 • przyjęcie regulaminów na rok 2013
 • ustalenie Pucharu PFTA 2013
 • ustalenie MMP 2013
 • wdrożenie ujednoliconych, elektronicznych statystyk Pucharu (indywidualnie i grupowo)
 • wypracowanie koncepcji promocji strzelectwa FT i HFT
 • wdrożenie Odznaki Strzeleckiej /Tomasz Zataj zaprezentował gotowe odznaki strzeleckie/

 

Marzec 2013 rok: sprawozdanie finansowe i z działalności Zarządu w roku 2012. Złożenie przez Zarząd wniosku o wotum zaufania.

Zarząd poinformował, że zachowa ciągłość Pucharu PFTA 2012 – do statystyk Pucharu zostaną włączone dotychczas odbyte zawody.

Zarząd poinformował, że w związku ze specyficzną sytuacją podejmuje decyzję iż do Pucharu 2012 będą klasyfikowane wyniki wszystkich zawodników, którzy aktualnie złożą deklarację członkowską do OSPST PFTA (tzn będą brali udział w zawodach jako członkowie PFTA) i do 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości konta stowarzyszenia dokonają opłaty składki rocznej za 2012.

19. Sprawy wniesione.

Brak.

22. Uchwała o wyborze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącym KR został Witold Bojanowski.

23. Dyskusja nad planem działania KR.

Dyskusja zostanie przeniesiona na pierwsze spotkanie KR.

24. Zakończenie obrad.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92