OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

Regulamin klasyfikacji Pucharu PFTA


1. Rozgrywki o Puchar PFTA obejmują zawody rozgrywane w ramach jednego sezonu strzeleckiego. Terminy zawodów zaliczanych do klasyfikacji Pucharu PFTA w danym sezonie strzeleckim podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.pfta.pl.

2. Udział w klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA jest dostępny dla każdego członka PFTA (z terminowo opłaconą składką) i nie wymaga z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i zgłoszeń.

3. Organizator każdej eliminacji Pucharu PFTA może zdecydować o niedopuszczeniu do udziału w zawodach dowolnego uczestnika (w przypadku członka Stowarzyszenia jedynie w momencie, gdy był on karany w przeszłości przez Sąd Koleżeński – ale nie później niż 3 lata od daty zawodów) bez podania powodu pod warunkiem, że taka informacja zostanie opublikowana (np. w ogłoszeniu o zawodach) minimum na 1 miesiąc przed rozpoczęciem danych zawodów.

4. Puchar PFTA jest rozgrywany w następujących kategoriach (z podziałem na kategorie sprzętowe oraz wiekowe):

a) HFT

 • HFT 1
 • HFT 2
 • HFT 3/4
 • HFT Junior OPEN (otwarta)

b) FT

 • FT 1
 • FT 2
 • FT 3
 • FT 4
 • FT Junior OPEN (otwarta)

c) Sylwetki

 • pistolet
 • karabin

d) nHFT

e) Drużyna

5. Zawodnicy strzelający w danej kategorii sprzętowej zostaną sklasyfikowani w końcowej klasyfikacji generalnej całego cyklu jeśli w danym sezonie rozgrywek Pucharu PFTA w tej samej kategorii sprzętowej wystartuje przynajmniej 5 zawodników. W przypadku kategorii wiekowych "FT/HFT Junior" minimum wynosi 3 zawodników.

6. Tytuły i nagrody w danej kategorii sprzętowej oraz wiekowej są przyznawane zawodnikom, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA. Tytuły i wyróżnienia są przyznawane także „Najlepszemu Weteranowi” i „Najlepszej Kobiecie” wyłonionym w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA w ramach formuły FT OPEN oraz HFT OPEN (tj. z podziałem na kategorie FT i HFT).

7. Zawodnicy wstępujący do PFTA w trakcie trwania rozgrywek o Puchar PFTA zostaną sklasyfikowani w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA jedynie w oparciu o zawody rozegrane po dacie złożenia przez nich deklaracji członkowskiej oraz opłacenia składki członkowskiej - nawet wtedy, gdy brali udział we wcześniejszych eliminacjach Pucharu PFTA jako zawodnicy niezrzeszeni.

8. Minimum zawodów potrzebnych do sklasyfikowania w Pucharze PFTA liczone będzie zawsze jako połowa eliminacji całego cyklu w danym sezonie strzeleckim (wynik dzielenia należy zaokrąglić do całości, zawsze w dół) plus jedna ze wszystkich eliminacji w danym sezonie (np. 5/8, 5/9, 6/10, itd.). Jeśli zawodnik wziął udział w 7 eliminacjach, a minimum na dany sezon wynosi 5 eliminacji, to jego wynik w klasyfikacji generalnej będzie sumą 5 najlepszych jego wyników ze wszystkich eliminacji, w których wziął udział. Zawodnicy, którzy nie zaliczą wymaganego minimum, do końcowej klasyfikacji generalnej będą mieli zaliczone punkty ze wszystkich zawodów Pucharu PFTA, w których brali udział w ramach danego sezonu strzeleckiego.

9. Punkty pucharowe do klasyfikacji generalnej, będą liczone po każdych zawodach Pucharu PFTA jako procent ilości punktów zawodnika do ilości punktów zdobytych przez najlepszego na danych zawodach zawodnika należącego do PFTA (punkty z toru, bez dogrywek). Wynik będzie liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej w danej kategorii sprzętowej lub wiekowej zostanie zawodnik, który uzyska najwyższą sumę punktów pucharowych. W przypadku uzyskania równej, najwyższej sumy przez więcej niż jednego zawodnika, o kolejności w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA zadecyduje większa ilość wyższych miejsc (po dogrywkach) na branych do klasyfikacji zawodach. Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, należy porównać wyniki w zawodach, w których brali udział jednocześnie wszyscy pretendenci. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia stosuje się losowanie. Powyższa zasada dotyczy wyłonienia kolejności na pierwszych trzech miejscach w końcowej klasyfikacji generalnej.

11. Po zatwierdzeniu przez Zarząd PFTA poszczególnych terminów zawodów całego cyklu, stają się one obowiązujące, a ich Organizatorzy zostają zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, by przeprowadzić je w podanym czasie.

12. Organizator danych zawodów zgłaszając ich termin do Pucharu PFTA zobowiązuje się do ich przeprowadzenia w pełnej zgodzie z zatwierdzonymi przez Zarząd PFTA regulaminami oraz do zapewnienia odpowiednich nagród dla zawodników (puchary, statuetki, medale, dyplomy etc.).

13. W przypadku powstania przyczyn losowych uniemożliwiających rozegranie zawodów w danym terminie, decyzją Zarządu PFTA zawody mogą zostać przeniesione na inny termin lub mogą zostać wytypowane inne zawody, które będą zaliczane w danym sezonie do klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA. Organizator jest zobowiązany poinformować Zarząd PFTA o takim fakcie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem zawodów.

14. Wyniki poszczególnych eliminacji Pucharu PFTA muszą zostać opublikowane na ogólnopolskim forum internetowym forum-bron.pl w dziale „Zawody, imprezy, zloty, spotkania” (sekcja: Strzelectwo pneumatyczne) najpóźniej w ciągu dwóch dni od zakończenia zawodów. Organizator jest zobowiązany do przygotowania wyników dla Zarządu PFTA, na których będą dodatkowo zaznaczeni zawodnicy będący członkami PFTA – o ile wyniki opublikowane dla wszystkich zainteresowanych nie zawierają takiej informacji (wyniki muszą zostać przesłane na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu dwóch dni od zakończenia zawodów).

15. Organizator zawodów zamykających Puchar PFTA jest zobligowany do posiadania aktualnej klasyfikacji generalnej całego cyklu wraz z wynikami z poprzednich zawodów cyklu oraz sprzętu i oprogramowania potrzebnego do dokonania stosownych obliczeń końcowej klasyfikacji generalnej we wszystkich kategoriach. Na tych zawodach wręczone zostaną nagrody (puchary lub statuetki) dla najlepszych zawodników końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu PFTA we wszystkich kategoriach sprzętowych i wiekowych. Koszt tych nagród pokrywa PFTA.

16. PFTA ma prawo do wyznaczenia każdorazowo delegata nadzorującego przygotowanie i/lub przebieg zawodów pod kątem zgodności z regulaminami PFTA. Informacja o wyborze delegata zostanie oficjalnie umieszczona w ogłoszeniu o danych zawodach najpóźniej na tydzień przed ich terminem. W takim przypadku protesty zgłoszone podczas zawodów muszą zostać przedstawione delegatowi PFTA, który zaakceptuje ich rozstrzygnięcie lub wyda własny ostateczny werdykt. W przypadku złożenia protestu, którego stroną będzie delegat PFTA, obowiązuje konsultacja z członkiem Głównej Komisji Regulaminowej PFTA lub Zarządu PFTA – w takim przypadku ich werdykt jest ostateczny. W przypadku realnego zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników zawodów, delegat może zarządzić natychmiastową przerwę w zawodach, która sprowadza się do natychmiastowego opuszczenia toru przez wszystkich zawodników. W takiej sytuacji o ponownym wznowieniu zawodów decyduje wyłącznie delegat po wcześniejszym upewnieniu się, że Organizator zawodów zadbał o usunięcie niebezpieczeństwa zagrażającego zawodnikom.

17. Członkostwo w PFTA uprawnia do 10 zł zniżki w opłacie startowej (za każdy dzień zawodów Pucharu PFTA w kategoriach FT/HFT). Zniżka ta obowiązuje wszystkich członków PFTA z aktualnie opłaconą składką roczną. Organizator ma prawo do wglądu do listy członków Stowarzyszenia, która znajduje się na forum forum-bron.pl na podforum dostępnym jedynie dla członków PFTA i będzie aktualizowana w dniu poprzedzającym rozpoczęcie weekendu, w którym odbywają się zawody Pucharu PFTA.

18. W zawodach o ograniczonej liczbie zawodników Organizator zapewni dwutygodniowe wyprzedzenie zapisów dla członków PFTA. Po tym terminie pierwszeństwo zapisów dla członków PFTA wygasa.

19. Organizator, który przeprowadzi zawody niezgodne z „Regulaminem Bezpieczeństwa”, „Regulaminami zawodników FT/HFT/nHFT”, „Regulaminem organizacji zawodów FT/HFT/nHFT” oraz ewentualnymi dodatkowymi wytycznymi nałożonymi co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów przez Zarząd PFTA, może zostać wykluczony z organizacji kolejnych zawodów PFTA. Zarząd PFTA może zastosować abolicję jeśli powyższe nastąpiło z przyczyn obiektywnych, którym nie można było zapobiec w żaden sposób.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 roku.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92